Presentation av Styrelsens medlemmar

Irén Sellbrant född 1962, specialist i Gynekologi & Obstetrik från början och specialist i Anestesi & Intensivvård sedan 2001 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra där jag sedan arbetade huvudsakligen som obstetrisk anestesiolog fram till 2014. Mitt dagkirurgiska intresse väcktes när jag deltog i ett förbättringsprojekt inom gynekologisk dagkirurgi. Därefter arbetade jag med dagkirurgi inom den privata sektorn 3,5 år där jag var medicinskt ansvarig. 2017 återvände jag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Mölndal sjukhus där jag fick möjligheten till forskning i dagkirurgi. Jag disputerade i mars 2022. Mitt huvudsakliga intresse ligger i förbättringar inom såväl logistik som bibehållande av kvalitet i dagkirurgi i framtiden då allt fler patienter blir äldre och sjukare.

Anil Gupta, Verksam på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna sedan 2014. Tidigare arbetat i Örebro (1995-2014), Linköping (1987-1995). Specialistutbildning från Storbritannien (1983-1987) och grundutbildning i New Delhi, Indien (1975-1981). Intresserad av dagkirurgi och gjorde min avhandling i ämnet dagkirurgi 1995 vid Linköpings Universitet. Varit aktiv i nationell dagkirurgisk förening, europeisk dagkirurgiförening (ESA) och även internationell dagkirurgiförening (IAAS). Startade den årliga dagkirurgi konferensverksamheten i Örebro 1999. Varit aktiv forskare inom dagkirurgi fram till 2013 men numera forskar jag om bl a postoperativ smärta, anestesi vid cancerkirurgi, post-durapunktion huvudvärk, risker med perioperativ syrgas och även hjärtmuskelskada vid större buk- och kärl-kirurgi. Sitter i forskningskommittén för ESA.

Henrik Öhrström, Specialist i anestesi och intensivvård 2010. Har alltid uppfattat logistik som ett centralt problem i vården. Varit ansvarig för USÖs MR anestesier mellan 2010 och 2016 och tog över det medicinska ansvaret för Operationsservice (DKE, postop, preop) efter Ragnar Bäckström 2015. Försöker driva på så mycket forskning som möjligt inom mitt ansvarsområde men har ingen egen forskning på gång just nu.

Karuna Dahlberg, född -79. Specialistsjuksköterska inom intensivvård. Jag disputerade 2018 och har sedan 2019 anställning som biträdande lektor vid Örebro universitet. Mitt stora intresse ligger inom pre- och postoperativ vård och återhämtning både för inneliggande och dagkirurgiska patienter. Det innefattar forskning kring digital uppföljnining efter dagkirurgi samt hur hälsolitteracitet och egenförmåga kan påverka återhämtning efter kirurgi, men även frågor som rör kompetens och utbildning för sjuksköterskor inom postoperativ vård.

Jan G Jakobsson född 1952, specialist i anestesi & intensivvård 1984, disputerade 1987, docent i anestesi & intensivvård 1990. Arbetat med anestesi – perioperativ vård vid dag/korttidskirurgi sedan 1990 såväl inom landstingsdriven vård som flera privata vårdbolag. Startat ca 5 dagkirurgisk centra. Adjungerad professor i anestesi & intensivvård sedan 2010. Handlett ett flertal doktorander flertalet med avhandlingar kring perioperativ vårdkvalitet.

Emma-Karin Englund: Arbetat som anestesisjuksköterska inom Region Västmanland sedan 2005 varav de senaste 12 åren med dagkirurgi i Köping. 8 år av dessa har jag arbetat som arbetsledare med den dagliga verksamheten och verksamhetsutveckling som huvudfokus på operation i köping. Just nu studerar jag till operationssjuksköterska och tar min examen i januari.